Index - 2019

 Karl Egil Johansen - Sildefiske og smitte. Var vårsildfisket ei viktig årsak til dei mange spedalske i Sunnfjord på 1800-talet?. Om samanhengen mellom spedalskhet, buforhold og hygieniske forhold under sildefisket. /fiskeri/sjukdom/helse/