Om historielaget

Slide background
Slide background
Full skjerm
dobbeltklikk
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Historikk: om historielaget

Flora Historielag vart skipa i 2001. Ideen om å skipe eit historielag i Flora kom frå dåverande kultursjef Edvin Helgheim. Onsdag 28. mars 2001 møtte eit 30-tals historie-interesserte personar på Flora Alderssenter. Hiatorikarane Finn B. Førsund og Joar Stegane var innleiarar. Eit interimsstyre konstituerte seg etter påske: Jostein Midtbø, Turid Absalonsen Fimland, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Anders J. Moen, Harald J. Stavang, Bjørn Fjellheim, Odd Standal og Eli Bolette Høidal Tyvold. Dei utarbeide framlegg til vedtekter, og kalla inn til det første årsmøtet på kystmuseet 3. september 2001. Her vart Harald J. Stavang vald til leiar, med Jostein Midtbø, Turid Absalonsen Fimland, Odd Standal og Eli Bolette Høidal Tyvold som styremedlemmer.
Til skriftstyre vart valde, Bjørn Fjellheim, Anders J. Moen og John Aarønes. Laget hadde i 2018 kring 160 medlemer.

I tillegg til å involvere seg i mange ulike prosjekt for hente fram og sette fokus på lokalhistoria i Flora, har historielage kvart år gjeve ut årboka "Floraminne". Til saman gjev desse årbøkene eit variert og rikhaldig tilbakeblikk på lokalhistoria i det distriktet Flora kommune omfatta fram til årsskiftet 2019/2020. 

Vedtekter for Flora Historielag

Vedtekter for Flora Historielag

§ 1. Føremål med laget

Laget sitt føremål er å fremje interesse for og kunnskap om lokalhistorie og ættegransking i Flora kommune. Namnet på laget er Flora Historielag

§ 2. Arbeidsoppgåver

Flora Historielag skal:

  • vere ein pådrivar for at kulturminne kan bli tekne vare på i sitt opphavlege miljø.
  • ha som målsetting kvart år å gje ut minst eitt hefte med lokalhistorisk stoff.
  • vere ein pådrivar for å få gitt ut lokalhistoriske bøker i Flora kommune – både allmennhistorisk, gardshistorisk og genealogisk.
  • arbeide for elektronisk publisering av lokalhistorisk stoff frå Flora
  • også arrangere møte, kurs og ekskursjonar, eller stå bak andre tiltak som tener laget sitt føremål.
§ 3.Organisering

Flora Historielag er ein open medlemsorganisasjon der interesserte kan vere med ved å betale kontingent. Kontingent vert fastsett av årsmøtet.

Les mer: Vedtekter for Flora Historielag

Om heimesida

Velkommen til

Flora Historielag si heimeside!

Heimesida skal vise fram kva historielaget er og kva laget steller med. Vi vonar at dette også kan gje idear og inspirasjon for dei som leitar etter informasjon om Flora si historie. Sit du på opplyningar som du gjerne vil dele med andre, så ta kontakt. Difor legg vi opp til at det skal vere lett å kome i kontakt med oss, også gjennom nettsida. Bruk dei kontakskjemaene som ligg på sida. Sjå også innom kallendaren vår. Der finn du historielaget sin aktivitet framover, og andre tillstellingar som historielaget samarbeider om.

Nettsida er i stadig utvikling, men ikkje alt er oppdatert til ei kvar tid. Flora Historielag er ein frivillig organisasjon der all aktivitet blir drive på dugnad. Difor kan ting ta litt tid, særleg når andre oppgåver må prioriterast. Men viktige opplysningar blir prioritert. Vi satsar og særleg på presentasjonen av det lokalhistoriske stoffet vi arbeider med, mellom anna ei relativt fyldig omtale av årsskriftet "Floraminne", der historielaget i år kjem med det 19. hefte. Desse årsskrifta er ei "gullgruve" for dei som er interessert i byen og kommunen si historie. Vi satsar og breidt når det gjeld bildemateriale, og vil etter som vi får tid og høve bygge opp eit arkiv av gamle bilde. Etter kvart kan det også kome lokalhistoriske artiklar og kommentarar. I utgangspunktet er det på nettsida mindre krav til stoffet og bakgrunnsmaterialet enn det som blir trykt i publikasjoner, t.d. "Floraminne", men sjølvsagt set vi også her høge krav til at dei historiske kjeldene, mest mogleg fortel sanninga. Digitale media har i så måte visse fordelar framfor trykte hefter og bøker, på nettsida kan vi redigere og justere tekst etterkvart som kjeldene og dokumentasjon blir innhenta, med rom for til dømes kommentarfelt og diskusjonar. Difor vonar vi på sterkt engasjement frå personar som er godt inne i lokalhistoria, eller kanskje sjølve har vore nær på hendingane vi fortel om.

Vel møtt i eit lokalhistorisk fellesskap!

Vi har også oppretta Facebookside:
Følg med på siste nytt.
Her kan du også komme med tilbakemeldingar til Historielaget.

 

 

Styret i Flora Historielag

Styret i 2020, valde på årsmøtet:

Styreleiar: Reidar Brandsberg

Kasserar: Ulf Brendø
Sekretær: Egil Russøy
Styremedlemmer: Tove Natvik, Oddvar Isene
Frå Slektsgranskingsgruppa: Øyvind Kleiven (2. vara til styret)
Vara til styret: Tore Gundersen (1. vara)

Skriftstyret :
Oddvar Isene (leiar/redaktør), Odd Standal, Grethe Stavø, Edvin Helgheim, Bjørg Mikalsen, Britt Berg Madsen

Laget sitt føremål:

Laget sitt føremål:

Flora Historielag sitt føremål er å fremje interesse og kunnskap om lokalhistorie og ættegransking i Flora kommune.

  • Laget skal likeeins vere ein pådrivar for at kulturminne skal bli tekne vare på i sitt opphavelege miljø.
  • Planen og målet er at laget kvart år gjev ut minst eitt hefte med lokalhistorisk stoff.
  • Vidare vil laget også arrangere møte, kurs og ekskursjonar, eller stå bak andre tiltak som tener føremålet.
  • Laget skal vere ein pådrivar for å få gitt ut lokalhistoriske bøker i Flora kommune, og skal likeeins arbeide for elektronisk publisering av lokalhistorisk stoff.

Grasrotandelen til Flora Historielag

No kan du gje grasrotandelen din hos Norsk tipping til Flora historielag.

Du kan registrere Flora historielag som mottakar av din grasrotandel ved å følge denne linken
https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Innmelding

- Bli medlem i Flora Kistorielag -

innmelding