Logg Inn

Aktuelt

Stor aktivitet i Flora Historielag også i 2016
Sjølv om dei sakene historielaget jobbar med gjennom året, ikkje alle er så synlege ute mellom medlemmene og i lokalmiljøet elles, så kan styret i laget også i år sjå attende på stor aktivitet. Ei

Les Meir...

HISTORIA OM FLORA Bind 2
HISTORIA OM FLORA Bind 2
Boka vart lansert på bokslepp i Flora samfunnshus 20. oktober, og skal igjen presenterast på Kystmuseet under haustmøtet torsdag 17. november, der både forleggar og forfattar blir til

Les Meir...

Aktuelt som kjem!

Vedtekter for Flora Historielag

§ 1. Føremål med laget

Laget sitt føremål er å fremje interesse for og kunnskap om lokalhistorie og ættegransking i Flora kommune. Namnet på laget er Flora Historielag

§ 2. Arbeidsoppgåver

Flora Historielag skal:

 • vere ein pådrivar for at kulturminne kan bli tekne vare på i sitt opphavlege miljø.
 • ha som målsetting kvart år å gje ut minst eitt hefte med lokalhistorisk stoff.
 • vere ein pådrivar for å få gitt ut lokalhistoriske bøker i Flora kommune – både allmennhistorisk, gardshistorisk og genealogisk.
 • arbeide for elektronisk publisering av lokalhistorisk stoff frå Flora
 • også arrangere møte, kurs og ekskursjonar, eller stå bak andre tiltak som tener laget sitt føremål.
§ 3.Organisering

Flora Historielag er ein open medlemsorganisasjon der interesserte kan vere med ved å betale kontingent. Kontingent vert fastsett av årsmøtet.

§ 4. Medlemskap

Alle medlemer som har betalt kontingent inneverande år, får tilsendt årsskriftet "Floraminne". Ektefeller/sambuarar betalar ein og ein halv kontingent, og får tilsendt eit eksemlar av årsskriftet. Medlemmer i historielaget har førsterett til å ta del i dei tiltaka laget står bak.

§ 5. Styre

Flora Historielag vert leia av eit styre på 5 medlemer. På årsmøtet står 2 styremedlemer på val kvart år, og blir valde for 2 år. Leiar vert vald særskilt for eitt år om gongen. Styret konstituerar seg sjølv ved val av kasserar og sekretær.

Styret har 2 varamedlemmer i nummerorden.

Styret vert kalla saman av leiaren og kan ta avgjerd når minst 3 medlemer er ti1 stades. Ved eventuelt likt røystetal, med 4 medlemmer til stades, tel leiaren si røyst dobbelt.

Styret kan setja ned nemnder til å ta seg av særlege arbeidsoppgåver. Leiarar i slike nemnder har møterett i styret.

§ 6. Årsmøte

Høgste avgjerdsmakta i Flora Historielag ligg til årsmøtet, som vert halde kvart år i tida februar til april. Årsmøtet vert kalla inn av styret med ein innkallingsfrist på  3 veker. Innmeldte saker til årsmøtet, må vere styret i hende minst 14 dagar før møtet.

Årsmøtet handsamar:
 • Val av møteleiar og referent, og 2 som skriv under møteprotokollen
 • Styret si årsmelding
 • Revidert rekneskap
 • Innkomne framlegg og framlegg frå styret.
 • Budsjett, med fastsetjing av kontingent.
Val av:
 • Leiar, vald for eit år
 • 2 styremedlemmer, valde for 2 år.
 • 1 varamedlem til styret, vald for 2 år
 • Revisor, med 1 vararepresentant
 • Valkomité, med leiar og 2 medlemmer
Stemmereglar:

Årsmøtet er vedtaksført med det tal enkeltmedlemmer som møter. Røysterett har medlemmer som møter på årsmøtet, og har betalt kontingent. Vedtak vert fatta ved fleirtal, bortsett frå vedtektsendring, jfr. § 8. Dersom nokon krev det, skal det haldast skriftleg røysting.

§ 7. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte vert halde når styret gjer vedtak om det, eller når 1/3 av medlemene skriftleg gjer krav om det. For saker og val gjeld same krav som til vanleg årsmøte.

§ 8. Endring av vedtektene

Endring av desse vedtektene kan berre gjerast av årsmøtet med 2/3 fleirtal mellom dei frammøtte. Endringsframlegg må vere framsett skriftleg seianst 2 veker før møtet.

§ 8. Oppløysing

Oppløysing av laget kan berre gjerast på to etterfølgiande årsmøte.
Ved ei oppløysing av laget, der arbeidet ikkje vert ført vidare med same formål i ein annan organisasjon, skal aktiva overførast til Flora kommune og nyttast til formål som samsvarar med § 1 i desse vedtektene.

 

(Vedtekne på årsmøtet 27.02-2014)

 

Floraminne 2016
Floraminne 2016
På nytt kjem Flora Historielag ut med eit relativt omfangsrikt "Floraminne". Dette er det 16. i rekkja frå starten i 2001, og med 112 sider, det største. 14 skribentar står bak 33 artiklar i dette

Les Meir...

Floraminne 2015
Floraminne 2015
Den 15. årgangen av Floraminne følgjer opp tradisjonen med variert og interessant lokalhistorisk stoff. Dette årsskriftet speglar hendingar frå vårt distrikt, hovudsakleg frå førre hundreåret, og

Les Meir...

Floraminne 2014
Floraminne 2014
På nytt har Flora Historielag presentert eit innhaldsrikt årsskrift, det 14. i rekka. Tre jubileum er markert med eigne ariklar. Gaute Losnegård skriv om korleis valet til riksforsamlinga på

Les Meir...

Floraminne 2013
Floraminne 2013
Artikkel av Kolbjørn Nesje Nybø om restaureringa av Horneeigendommen. Dette prjosjektet fekk Flora kommune sin byggjepris i 2013. To jubileum er markerte med eigne artiklar. Kyrkja i Eikefjord er

Les Meir...

Floraminne 2012
Floraminne 2012
Den 12. utgåva av Floraminnet er blitt eit rikhaldig historisk dokument om livet i Flora i forrige hundreåret. Heftet inneheld heile 16 artiklar med forteljingar og historiske glimt frå først på

Les Meir...

Floraminne 2011
Floraminne 2011
Det store jubileumsåret 2010 (byen 150 år), skapte stor interesse for lokalhistoria til kommunen. Å få kjennskap til røtene våre var i vinden som aldri før, det viser mellom anna den veksande

Les Meir...

Floraminne 2010
Floraminne 2010
Dette er det 10. året Flora historielag har gjeve ut Floraminne. Sidan 2001 har omlag 80 artiklar med mykje interessant lokalhistorisk stoff blitt publisert. Det meste er originalartiklar skrivne

Les Meir...

Floraminne 2009
Floraminne 2009
Dette året kom den 9. utgåva av historielaget sitt årsskrift, igjen med eit unikt og variert innhald. Spennvidda er heilt frå dei rike sildeåra på 1860-talet til nyare tid, og Kinnaspelet sitt

Les Meir...

Floraminne 2008
Floraminne 2008
Heftet inneheld åtte ulike artiklar med stor spennvidde, frå fattigdom i gamle Florø i andre halvdel av 1800-talet, til sunnfjordingen Louis Foss (Lars M. Nyttingnes) som vart senator i USA og fekk

Les Meir...

Floraminne 2007
Floraminne 2007
"Historiske byvandringar fell i smak. Først ut var ei vandring gjennom "Utiby`n" frå gamle bygrensa til "Bankhola" ein råkald ettermiddag for tre-fire år sidan. Denne samla nærare 70 menneske. Den

Les Meir...

Floraminne 2006
Floraminne 2006
Denne utgåva er prega av Anders Moen sitt storarbeid med å finne fram kven som budde i Florø då byen var fem år gamal i 1865. Det var 346 personar, og alle er kartlagde med foreldre, eventuelle

Les Meir...

Floraminne 2005
Floraminne 2005
  “Kinn, Florø og unionsoppløysinga 1905” av Bjørn Fjellheim“Då straumen kom til øyane i Kinn” av Turid Absalonsen Fimland “Tønneproduksjonen i Eikefjord” av Audun Hovland i samarbeid med Jostein

Les Meir...

Floraminne 2004
Floraminne 2004
“Fram gjennom byhistoria” av Alf Jansen og Kari-Ann Søreide“Illegalt arbeid under krigen” av Bjørn Faste Bjartmann“Den gløymde Florøavisa Søndfjord Avis” av Bjarte Sindre“Einar Hoidal” av Eli

Les Meir...

Floraminne 2003
Floraminne 2003
Dette er 3. årgang av Floraminne, utgjeve av Flora Historielag. Nok ein gong greidde det relativt nystarta historielaget å samle mykje spennande og interessant lokalhistorisk stoff mellom dei to

Les Meir...

Floraminne 2002
Floraminne 2002
"Gode lesar" av Harald J. Stavang"Flora Historielag" av Harald J. Stavang"Posten i eldre dagar" av Steinar Ytreland"Då dei skaut den siste bjørnen her i markane, – slik ho besta fortalde det"av

Les Meir...