Floraminne 2006

fm 2006

Denne utgåva er prega av Anders Moen sitt storarbeid med å finne fram kven som budde i Florø då byen var fem år gamal i 1865. Det var 346 personar, og alle er kartlagde med foreldre, eventuelle ektefeller og barn. I tillegg er sokneprest Hans J.Blom og familien hans tekne med, saman med fire andre hushaldningar som er registrerte i Florø.

Leiar i skriftstyret, Jostein Midtbø, skriv i føreordet at detaljar ofte er interessante. Yrkeslista viser at byen på den tid hadde ein gardbrukar (Jens Helmers), ein jekteskipper, ein smed, ein ølbryggar, ein prest, ein rokar, ein sakførar, ein telegrafist, men heile 12 handelsmenn, for å nemne nokre av yrka som var etablerte i den nye byen. Han meiner at dette årsskriftet kort og godt er eit oppslagsverk som vil kome til nytte, ikkje minst for dei som ønskjer å leite etter slektsrøter mellom dei første borgarane i Florø. Han skriv og at historielaget dette året engasjerte seg ein del i arbeidet med å få sett i gang arbeid med eit større historieverk/bysoge i høve 150-årsjubileet i 2010.

Floraminne 2005

 • Gå til Floraminne 2005
  “Kinn, Florø og unionsoppløysinga 1905” av Bjørn Fjellheim
  “Då straumen kom til øyane i Kinn” av Turid Absalonsen Fimland
  “Tønneproduksjonen i Eikefjord” av Audun Hovland i samarbeid med Jostein Midtbø
  “lllegalt arbeid i Sogn og Fjordane 1940-45. Militær motstand. Englandsfart og skøytetrafikk” av Anne-Marie Lien Krossen
  "Dovne Florøianere på “Fjøsø” – øen med de mange fjøs" av Steinar Ytreland
  “Ole Olaisen Ohnstad og unionsoppløsningen” av Bjørn Faste Bjartmann
  “Årebrot og skogsdrift i Uradalen” av Harald J. Stavang.

Floraminne 2004

Gå til Floraminne 2004
“Fram gjennom byhistoria” av Alf Jansen og Kari-Ann Søreide
“Illegalt arbeid under krigen” av Bjørn Faste Bjartmann
“Den gløymde Florøavisa Søndfjord Avis” av Bjarte Sindre
“Einar Hoidal” av Eli Bolette Høydal Tyvold

Floraminne 2003

Gå til Floraminne 2003Dette er 3. årgang av Floraminne, utgjeve av Flora Historielag. Nok ein gong greidde det relativt nystarta historielaget å samle mykje spennande og interessant lokalhistorisk stoff mellom dei to permane, som dette året omslutta 80 sider med tekst og bilde.  

Ei kort oppsummering av innhaldet:

“Batalden” av Trond Strømgren  Ei historisk reise frå den tida folk busette seg på Batalden og fram til i dag. Om folkelivet, næringsgrunnlaget, fiske og fangst, båtbygging, forlis, utvandringa til Amerika og om livet på øya under krigen.

“Svanøy Gruber” av Eva S. Svanøe  Historia om den etter måten stutte perioden det var gruvedrift på Svanøy. I tre korte peiodar mellom 1860 og 1920 vart der drive ut koparhaldig svovelkis på øya.

“Motorbåtstemnet” av Steinar Ytreland  Frå den store internasjonale motorbåtregattaen i august 1913. Det var det største motorbåtstevnet som var avholdt i Skandinavia

“Brevhuset Uren” av Bjarte Sindre  Om brevhuset i Uravika si korte historie frå 1909 til 1924.  

“Krig” av Bjørn Faste Bjartmann  Ei forteljing om då krigen kom til Florø våren 1940

“Då eg begynte i Losjen” av Bjørn Faste Bjartmann  Historier frå livet i Florø under krigen.
“Fotballpioneren frå Kinn” av Rolf Orheim  Historia om Albert Karlsen frå Kinn, som spelte på fleire fotballklubbar i England, og kom tilbake og vekte interessa for fotball i Florø
“Hjemreisen fra Amerika” av Anders S. Knapstad og Harald J. Stavang. Frå dagboka til Anders Knapstad, der han fortel om heimreisa til Norge i 1909, frå Stillehavskysten i Amerika.
“Friluftsliv i gamle Florø” av Harald J. Stavang  Om turliv og hytteliv i fjellheimen nord og aust for Florø først på 1900-talet 

“Bru kommune” av Harald J. Stavang  Den 43-årige historia om Bru kommune, som vart utskilt frå Kinn i 1921 - ein kommune heilt utan eit kommunesenter, og der heile dagen gjekk med  til kommunestyremøta 

Floraminne 2002

Gå til Floraminne 2002
"Gode lesar" av Harald J. Stavang
"Flora Historielag" av Harald J. Stavang
"Posten i eldre dagar" av Steinar Ytreland
"Då dei skaut den siste bjørnen her i markane, – slik ho besta fortalde det"av Fridtjov Urdal
"Med robåt til Risøya i 1933" av Bjørn Faste Bjartman
"Risøya" av Harald J. Stavang
"Tre stiloppgåver" fortel om det å reise i byrjinga av 1900-talet av Bjørn Fjellheim
"Gryta hennar mor" av Turid Absalonsen Fimland
"Nytt skulehus og 17. maifeiring på Øyrabakken" av Jostein Midtbø
"Tre i Florø" – Florø treplantningsselskabs historie av Asbjørn Nybø

Floraminne 2001

Gå til Floraminne 2001

 

"Gode lesar" av Harald J. Stavang. "Flora Historielag" av Harald J. Stavang.
"Då bjørnen herja" av Jostein Midbø.
“Litt om far” av Einar Seim og broeren Harald, og om eigne barne- og ungdomsår på Kinn Kjartan Seim.
"Min barndoms Hesteneset leikar/fritidssyslar" av Turid Absalonsen Fimland.
Christoffer L. Berg av Bjarte Sindre.
"Jacob Bruflot sin gård" av Bjørn Faste Bjartmann.
"Utdrag frå eit prosjektarbeid i lokalhistorie" av Anders Tyvold og Eli Bolette Haøydal Haave.
"Informasjon om Flora" av Anders J. Moen

 

 

Det var en gang

front herdisD
I november 2019 vart ei ny lokal bok presentert på Flora folkebibliotek.

«Det var en gang i en liten by ved havet» er femte boka Herdis Dyvik har gitt ut dei siste åra.

I denne boka fortel ho om sine foreldre og om huset og byen ho voks opp i, under og etter krigen. Ho skildrar svært opent og detaljert personane og miljøet rundt. Slik sett er dette ei viktig lokalhistorisk bok. Flora som hadde han til lærar og rektor. Mor hennar var Hjørdis Dyvik som kom til Florø for å jobbe som ein av dei første kvinnelige telegrafstyrarane i Norge, men mått slutte i jobben fordi ho gifta seg. ettertid har fått namnet «Dyvikhuset», og ho gjev oss ei levande skildring av både huset og den unike hagen, som er kjent for sine mange eksotiske vekster. Gisle Dyvik var vide kjent for sin eksperimentelle skaparevne i hagebruk. sterk innan realfag, Gisle var ei kunstnarsjel, og hadde kanskje nådd langt som musikar, om han ikkje hadde skadd eine handa i ungdomen. Han var ein dyktig språklærar, og hadde tileigna seg fleire språk – ikkje mange i Florø kunne russisk på den tida. Som Ludvik Botnen skreiv i nekrolo- gen om Gisle Dyvik i Firda Folkeblad, januar 1982: «Med rektor Dyvik er absolutt ein av dei mest Far til Herdis var den kjende rektoren Gisle Dyvik, på Florø realskole. Det finns enno mange i Forfattaren tek oss også med inn i det herskaplege huset i Michael Sarsgate 10, som i all Både Hjørdis og Gisle Dyvik hadde uvanlege evner innan mange ulike fagområde. Hjørdis var dugande, markante og allsidige personar her på staden borte.» sin kant av landet for å jobbe i denne vesle byen ved havet. Litt tilfeldig tek dei begge inn på gamle Florø Hotell. Så vart det bryllaup i 1926, eit år etter dei møttest. Og eventyret er ikkje ute før etter 124 sider – i 1981 og 1982, då begge dør med få vekers mellomrom, etter lang tids sjukdom. Boka er lagt opp som ei «eventyrforteljing» om to unge menneske, som kjem til Florø frå kvar Men boka er eigentleg inga eventyrforteljing, sjølv om livet ofte kan fortone seg slik.

«Det var en gang i en liten by ved havet» er ei svært open og frittalande bok om det verkelege livet til ein kjent familie som etablerte seg i Florø på 1920-talet, og budde og levde der i nesten 60 år.

back herdisD