Floraminne 2006

fm 2006

Denne utgåva er prega av Anders Moen sitt storarbeid med å finne fram kven som budde i Florø då byen var fem år gamal i 1865. Det var 346 personar, og alle er kartlagde med foreldre, eventuelle ektefeller og barn. I tillegg er sokneprest Hans J.Blom og familien hans tekne med, saman med fire andre hushaldningar som er registrerte i Florø.

Leiar i skriftstyret, Jostein Midtbø, skriv i føreordet at detaljar ofte er interessante. Yrkeslista viser at byen på den tid hadde ein gardbrukar (Jens Helmers), ein jekteskipper, ein smed, ein ølbryggar, ein prest, ein rokar, ein sakførar, ein telegrafist, men heile 12 handelsmenn, for å nemne nokre av yrka som var etablerte i den nye byen. Han meiner at dette årsskriftet kort og godt er eit oppslagsverk som vil kome til nytte, ikkje minst for dei som ønskjer å leite etter slektsrøter mellom dei første borgarane i Florø. Han skriv og at historielaget dette året engasjerte seg ein del i arbeidet med å få sett i gang arbeid med eit større historieverk/bysoge i høve 150-årsjubileet i 2010.

2006 - Index

  1. Anders J. Moen:  Folk i Florø 1865, hvem var de og hvor de kom de kom fra.
  2. Anders J. Moen: Oversikt  over alle som budde i Florø i 1865. Alle familiar som budde i Florø i 1865, gruppert etter familie og med namnet-index.
  3. Anton Holm : Ungdomsarbeid i Standal og Svortevik. Ungdomslagsarbeid i Standal/Svortevik rundt 1920/1930.
  4. Bjørn Faste Bjartmann:  Hvorfor heter det Florelandet? Teoriar om namnet Florø/Flora/Florelandet.