Logg Inn

Aktuelt - kalender

 • Aktivitet Flora Historielag 2016
  Sjølv om dei sakene historielaget jobbar med gjennom året, ikkje alle er så synlege ute mellom medlemmene og i lokalmiljøet elles, så kan styret i lag...
 • HISTORIA OM FLORA Bind 2
  HISTORIA OM FLORA Bind 2 - er klar for marknaden Boka vart lansert på bokslepp i Flora samfunnshus 20. oktober, og skal igjen presenterast på Kystmuse...
 • Bokmelding: Knut Magnusssen
  Bokmelding: "Frå min barndom - SJØLVOPPLEVD. Helsing Knut" er tittelen på ei ny Florø-bok som som vart lansert 14. november. Knut Magnussen , utdanna...
florahistorielag
Sjølv om dei sakene historielaget jobbar med gjennom året, ikkje alle er så synlege ute mellom medlemmene og i lokalmiljøet elles, så kan styret i laget også i år sjå attende på stor aktivitet.

Ei av dei store sakene er forarbeidet med TV-serien om "Kystagentane", som var omtala i fjor, og no er kome nokre steg vidare. Manusforfattar Petter Rosenlund, kjend som manusforfattar av TV-serien "kampen om tungtvannet", har fått kr 100 000 frå Norsk filminstitutt og arbeider no vidare på utvikling av manuset til "Kystagentane". Johan Moen frå firmaet Northwestwood er inne i prosjektet som førebels produsent, og har søkt Vestnorsk Filmsenter om stønad til vidare framdrift av prosjektet. Det tek tid å lage TV-serie. Det er mykje som skal på plass, og vi ønskjer å knyte til oss dyktige fagfolk, og helst få med utanlandske produksjonsmiljø, kombinert med norske fagmiljø. Då må ein få samla inn mykje midlar, og bruke tid på å bygge relasjonar og interesse for prosjektet vårt. Etter eit år med arbeid er vi framleis positive, og håpar og trur at vi skal klare å få realisert "Kystagentane" innan år 2025.

Elles nemner vi kort nokre av dei andre sakene som laget har engasjert seg i.

Opprustinga av "Kyrkjestova", det gamle raude huset ved Kinnakyrkja, er no fullført. Dette har vore eit samarbeid med Kinn sokneråd og Kinnaspelet, der Flora Historielag i hovudsak har teke del i arbeidet med innsamling av midlar. Den store dugnadsinnsatsen med opprustinga, er i hovudsak Soknerådet og Kinnaspelet som står bak. Huset blir no eit viktig supplement til kyrkja m.a. i samband med gudstenester, bryllaup, pilegrimsvandring og omvisningar av turistgrupper.

 • 29.februar hadde laget årsmøte, med 14 frammøtte. Styresamansetninga i år er omlag som i fjor. (Sjå under knappen Styret i Flora Historielag)
 • 14 april arrangerte historielaget historiekveld på Hjørnevikhagen. Dei som står bak nylanseringa av Elisabeth Welhaven si bok "Staden & stranden", Annette Friis og mannen, frå Bergen, presenterte boka. Bjarte Sindre kåserte om Welhaven-familien.
 • 27 mai var laget på synfaring oppe i Husefestura, for å relokalisere staden der den illegale radiostasjonen "Erica" låg under krigen. Med på turen var Tomas og Eirik Svardal, Bjarte Sindre, Otto Ullevålseter og Reidar Brandsberg. Det var ein flott tur i krevjande terreng, med ur og til dels store steinblokker.
 • 31. mai var historielaget med på lansering av boka om Einar Seim, i lag med Flora kommune og Selja Forlag.
 • 18.juni, under Kinnaspelet deltok styreleiar i møte med Riksantikvaren på Kinn, der ein mellom anna drøfta vedlikehald av Kinnakyrkja og bruk av det historiske miljøet på Kinn.
 • Ut over hausten var det fleire arrangement der historielagt står ansvarleg, eller har medansvar.
 • 20. oktober kom Florahistoria, bind 2. Flora historielag var medarrangør på boksleppet, saman med Selja Forlag og Flora kommune.
 • Haustmøtet blir 17. november på Kystmuseet. Bjarte Sindre vil kåsere om 1860-1945, som er perioden Florahistoria bind 2 handlar om. Torkjell Djupedal og Gaute Losnegård blir og med og presenterar Florahistoria bind 2. Forfattar Jan H. Landro presenterar si nye bok: "Bernt Tunold - vestlandsmålar i grønt og grått". Sal av "Floraminne 2016".
 • Foredrag av Frank Årebrot 26.november kl. 16.00 - 17.00  på Flora Samfunnshus. Friske sleivspark og skarpe analyser, mellom anna av kvifor USA har vorte så rart. Arrangør Flora Historielag i samarbeid Svanøy Folkeakademi. Arrangementet skulle eigentleg gått på Blomsterhagen, men er no flytta til Flora Samfunnshus. 

 

 

 

Floraminne 2016
Floraminne 2016
På nytt kjem Flora Historielag ut med eit relativt omfangsrikt "Floraminne". Dette er det 16. i rekkja frå starten i 2001, og med 112 sider, det største. 14 skribentar står bak 33 artiklar i dette

Les Meir...

Floraminne 2015
Floraminne 2015
Den 15. årgangen av Floraminne følgjer opp tradisjonen med variert og interessant lokalhistorisk stoff. Dette årsskriftet speglar hendingar frå vårt distrikt, hovudsakleg frå førre hundreåret, og

Les Meir...

Floraminne 2014
Floraminne 2014
På nytt har Flora Historielag presentert eit innhaldsrikt årsskrift, det 14. i rekka. Tre jubileum er markert med eigne ariklar. Gaute Losnegård skriv om korleis valet til riksforsamlinga på

Les Meir...

Floraminne 2013
Floraminne 2013
Artikkel av Kolbjørn Nesje Nybø om restaureringa av Horneeigendommen. Dette prjosjektet fekk Flora kommune sin byggjepris i 2013. To jubileum er markerte med eigne artiklar. Kyrkja i Eikefjord er

Les Meir...

Floraminne 2012
Floraminne 2012
Den 12. utgåva av Floraminnet er blitt eit rikhaldig historisk dokument om livet i Flora i forrige hundreåret. Heftet inneheld heile 16 artiklar med forteljingar og historiske glimt frå først på

Les Meir...

Floraminne 2011
Floraminne 2011
Det store jubileumsåret 2010 (byen 150 år), skapte stor interesse for lokalhistoria til kommunen. Å få kjennskap til røtene våre var i vinden som aldri før, det viser mellom anna den veksande

Les Meir...

Floraminne 2010
Floraminne 2010
Dette er det 10. året Flora historielag har gjeve ut Floraminne. Sidan 2001 har omlag 80 artiklar med mykje interessant lokalhistorisk stoff blitt publisert. Det meste er originalartiklar skrivne

Les Meir...

Floraminne 2009
Floraminne 2009
Dette året kom den 9. utgåva av historielaget sitt årsskrift, igjen med eit unikt og variert innhald. Spennvidda er heilt frå dei rike sildeåra på 1860-talet til nyare tid, og Kinnaspelet sitt

Les Meir...

Floraminne 2008
Floraminne 2008
Heftet inneheld åtte ulike artiklar med stor spennvidde, frå fattigdom i gamle Florø i andre halvdel av 1800-talet, til sunnfjordingen Louis Foss (Lars M. Nyttingnes) som vart senator i USA og fekk

Les Meir...

Floraminne 2007
Floraminne 2007
"Historiske byvandringar fell i smak. Først ut var ei vandring gjennom "Utiby`n" frå gamle bygrensa til "Bankhola" ein råkald ettermiddag for tre-fire år sidan. Denne samla nærare 70 menneske. Den

Les Meir...

Floraminne 2006
Floraminne 2006
Denne utgåva er prega av Anders Moen sitt storarbeid med å finne fram kven som budde i Florø då byen var fem år gamal i 1865. Det var 346 personar, og alle er kartlagde med foreldre, eventuelle

Les Meir...

Floraminne 2005
Floraminne 2005
  “Kinn, Florø og unionsoppløysinga 1905” av Bjørn Fjellheim“Då straumen kom til øyane i Kinn” av Turid Absalonsen Fimland “Tønneproduksjonen i Eikefjord” av Audun Hovland i samarbeid med Jostein

Les Meir...

Floraminne 2004
Floraminne 2004
“Fram gjennom byhistoria” av Alf Jansen og Kari-Ann Søreide“Illegalt arbeid under krigen” av Bjørn Faste Bjartmann“Den gløymde Florøavisa Søndfjord Avis” av Bjarte Sindre“Einar Hoidal” av Eli

Les Meir...

Floraminne 2003
Floraminne 2003
Dette er 3. årgang av Floraminne, utgjeve av Flora Historielag. Nok ein gong greidde det relativt nystarta historielaget å samle mykje spennande og interessant lokalhistorisk stoff mellom dei to

Les Meir...

Floraminne 2002
Floraminne 2002
"Gode lesar" av Harald J. Stavang"Flora Historielag" av Harald J. Stavang"Posten i eldre dagar" av Steinar Ytreland"Då dei skaut den siste bjørnen her i markane, – slik ho besta fortalde det"av

Les Meir...